Bekijk hier onze
algemene voorwaarden

Wil jij onze algemene voorwaarden bekijken? Dit doe je hieronder.

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN ARBO OPLEIDINGSCENTRUM

OPLEIDINGEN & KEURINGEN

 

Artikel 1. Definities

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

 1. Opdrachtnemer: de besloten vennootschap ARBO Opleidingscentrum B.V. gevestigd te (6716 AE) Ede aan de Galvanistraat 14 1, verder te noemen: ARBO centrum.
 2. Opdrachtgever: elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die met ARBO centrum onderhandeld over het verstrekken van een opdracht dan wel aan ARBO centrum een opdracht heeft verstrekt.
 3. Opdracht: de opdracht van een opdrachtgever aan ARBO centrum tot het verzorgen van een cursus (daarbij inbegrepen: het vervaardigen en leveren van kennis/instructie materiaal in welke vorm dan ook) en de opdracht tot het verrichten van diensten zoals advisering en (veiligheids)keuringen, alles in de ruimste zin van het woord.
 4. Website: de website van ARBO centrum: arbocentrum.nl

 

Opleidingen

 1. Cursus(sen): een door ARBO centrum verzorgde cursus, training, her- en bijscholing, studie of themadag dan wel enige andere vorm van opleiding. Een cursus wordt (mede) aangeduid met de naam “groepstraining”, “incompany” (een bijzondere vorm van groepstraining op locatie van opdrachtgever) of “open inschrijving” (inschrijven voor een cursus via de webshop).
 2. Deelnemer: de opdrachtgever of de door opdrachtgever aangemelde persoon die deelneemt aan een door ARBO centrum verzorgde cursus.
 3. Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer, waarbij een overeenkomst tot het volgen van een cursus wordt aangegaan (de opdracht).
 4. Kennis/instructie materiaal: cursus, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi, oefenmaterialen of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor uitvoering van een cursus of opdracht wordt gebruikt.

 

Keuringen

 1. Keuringen: het (periodiek) laten keuren/ onderhouden van blusmiddelen, verbandtrommels en AED’s.
 2. Keuringsrapport: het rapport van de keuring.
 3. Keurmerksticker: na goedkeuring voorziet ARBO centrum het apparaat van een keurmerksticker.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door ARBO centrum gedane aanbiedingen, offertes overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende verbintenissen.

2.2 Door het verstrekken van een opdracht (al dan niet door aanmelding), aanvaarden deelnemer/opdrachtgever de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van deelnemer/opdrachtgever, hoe genaamd dan ook, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien opdrachtgever zorg draagt voor aanmelding van een deelnemer bij een cursus, verplicht opdrachtgever zich jegens ARBO centrum deze algemene voorwaarden aan deelnemer correct ter hand te stellen. Opdrachtgever vrijwaart ARBO centrum voor alle claims van deelnemer die verband houden met het niet ter hand stellen van de algemene voorwaarden door opdrachtgever aan deelnemer. Dit betekent dat een mogelijke (schadevergoedings)verplichting van ARBO centrum nooit verder rijkt dan hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen ARBO centrum en opdrachtgever zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan: iedere vorm van elektronische communicatie.

2.5 Voor situaties waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien, zal ARBO centrum een regeling treffen naar redelijkheid.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zouden zijn of vernietigd mochten worden, blijft het overige in deze voorwaarden volledig van toepassing. 2.7 Indien een bepaling op grond van het vorige artikel (gedeeltelijk) niet van toepassing is, zullen ARBO centrum en opdrachtgever die bepaling vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en waarvan de rechtsgevolgen zo veel mogelijk overeenstemmen met de (gedeeltelijk) niet van toepassing zijnde bepaling.

2.8 Door het verstrekken van de opdracht aan ARBO centrum, verklaart de persoon die daarvoor zorg draagt, bevoegd te zijn om de opdracht rechtsgeldig te verstrekken. Voor zover de overeenkomst met ARBO centrum (later) wordt aangetast in verband met vertegenwoordigingsonbevoegdheid van die persoon, maakt ARBO centrum jegens die persoon aanspraak op alle schade die daaruit voortvloeit.  

 

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 De door ARBO centrum te verrichten werkzaamheden voert ARBO centrum naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap in Nederland.

3.2 Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever binden ARBO centrum slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door ARBO centrum zijn aanvaard, of voor zover ARBO centrum feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.

3.3 Alle naar buiten toe vermelde kenmerken met betrekking tot de diensten en producten, geschieden naar beste weten van ARBO centrum, doch zijn slechts richtinggevend. Dit betekent dat er sprake kan zijn van redelijke afwijkingen in de praktijk ten opzichte van de kenmerken zoals genoemd in de overeenkomst.

 

Opleidingen

3.4 Aanmeldingen zijn voor ARBO centrum eerst bindend nadat ARBO centrum deze schriftelijk heeft bevestigd.

3.5 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal, of in andere door ARBO centrum vervaardigde producten, daaronder mede begrepen typefouten die geen consequenties hebben voor de redactionele inhoud van het product, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen tarieven.

3.6 Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door ARBO centrum verstrekte toelatingsnormen houdt nimmer de garantie in dat de deelnemer de cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien een cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de opdrachtgever wordt de selectie van deelnemers in principe aan de opdrachtgever overgelaten, waarbij deze zich zoveel mogelijk zal houden aan de door ARBO centrum te verstrekken toelatingsnormen.

3.7 ARBO centrum heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.

3.8 ARBO centrum is niet gehouden lessen te herhalen ten behoeve van deelnemers die verhinderd waren deze op de opgegeven les data en lestijden bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd. 

3.9 In principe worden geen duplicaten van kennis/ instructie materiaal ter beschikking gesteld. ARBO centrum kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt, in welk geval de duplicaten tegen betaling zullen worden verstrekt.

3.10 Opdrachtgever verplicht zich werknemers van ARBO centrum die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van opdrachtgever (gaan) verrichten vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van opdrachtgever met zich mee kunnen brengen. Voorts dient ARBO centrum, althans haar werknemer(s), voldoende op de hoogte te worden gesteld van de maatregelen die opdrachtgever heeft getroffen ter vermindering van voornoemde gevaren en ter voorkoming van ongelukken.

 

Artikel 4. Tarieven

4.1 Alle tarieven voor cursussen, examengelden, en keuringen staan vermeld exclusief BTW. ARBO centrum is gerechtigd elke wijziging van het BTW tarief aan opdrachtgever door te berekenen. 

4.2 Wijzigingen in of van een opdracht kunnen een aanpassing in de overeengekomen tarieven en/of de oorspronkelijke planning en levertijd tot gevolg hebben. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

 

Opleidingen

4.3 De werkelijke duur van de uitvoering van de opdracht of van de cursus kan onder omstandigheden korter of langer uitvallen dan door ARBO centrum was aangegeven. Hierbij kan worden gedacht aan (niet limitatief): (benodigde) tussentijdse aanpassing van de lesstof en aanpassing van de duur van de cursus in verband met het niveau van de deelnemers. 

ARBO centrum heeft in dat geval het recht de tarieven naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. ARBO centrum informeert opdrachtgever of deelnemer over deze aanpassing.

 

Artikel 5. Levering, leveringstijd

5.1 Alle door ARBO centrum genoemde (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zijn indicatief. De genoemde (leverings)termijnen zijn dan ook nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 ARBO centrum is niet gebonden aan (leverings)termijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen ARBO centrum en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

 

Artikel 6. Betaling

6.1 Facturen dienen uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

6.2 Indien niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

6.3 Opdrachtgever is, onverminderd overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen, wettelijk rente verschuldigd.

6.4 Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. Indien ARBO centrum hogere kosten maakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn na het intreden van verzuim, komen ook deze voor rekening van opdrachtgever. Gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

6.5 Indien opdrachtgever niet tijdig aan haar betalingsverplichting voldoet heeft ARBO centrum het recht om al haar verplichtingen op grond van de overeenkomst op te schorten.

6.6 Verrekening door opdrachtgever is niet toegestaan, tenzij ARBO centrum de tegenvordering onvoorwaardelijk schriftelijk heeft erkend.

6.7 Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die de opdrachtgever aan de betaling toekent.

6.8 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsplichten niet op.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door ARBO centrum vervaardigde kennis/ instructiemateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met de opdracht, berust bij ARBO centrum, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 Opdrachtgever en deelnemer mogen het door ARBO centrum vervaardigde en/of ter beschikking gestelde kennis/ instructiemateriaal of enig ander werk ter beschikking gesteld door ARBO centrum enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het is opdrachtgever/ deelnemer verboden om het ter beschikking gestelde kennis/ instructiemateriaal of enig ander werk zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van ARBO centrum te verveelvoudigden, door te verkopen, te bewerken, te wijzigen, te kopiëren, te reproduceren, openbaar te maken, of op welke wijze dan ook ter kennis van derden te brengen.

 

Artikel 9. Aansprakelijkheid

9.1 Mocht ARBO centrum aansprakelijk zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

ARBO centrum is alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: 

 1. de redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 2. de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van ARBO centrum aan de overeenkomst te laten beantwoorden voor zover deze aan ARBO centrum toegerekend kunnen worden, mits ARBO centrum eerst in de gelegenheid is gesteld om aan de overeenkomst te beantwoorden;
 3. de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade.

 

9.2 De aansprakelijkheid voor directe schade van ARBO centrum jegens de opdrachtgever en/of deelnemer, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot het daadwerkelijk door opdrachtgever en/of deelnemer aan ARBO centrum betaalde factuurbedrag van de desbetreffende opdracht waarin de schade heeft plaatsgevonden.

9.3 Indien ARBO centrum aansprakelijk is voor schade, is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van ARBO centrum te verstrekken uitkering, althans tot maximaal het declaratiebedrag, althans dat gedeelte van de declaratie waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

9.4 Voor schade voortvloeiende uit gegeven adviezen is ARBO centrum nimmer aansprakelijk. Adviezen worden steeds gegeven op grond van de bij ARBO centrum bekende feiten en omstandigheden en in onderling overleg, waarbij ARBO centrum steeds de bedoeling van opdrachtgever en/of deelnemer als leidraad en uitgangspunt neemt.

9.5 Eventuele schadeclaims dienen onverwijld na het ontstaan van de schade schriftelijk bij ARBO centrum te worden ingediend.

9.6 ARBO centrum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, indien deze schade is ontstaan door handelen van ARBO centrum op basis van opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. 

9.7 ARBO centrum is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van onrechtmatig, oneigenlijk, onjuist of onprofessioneel gebruik door opdrachtgever van de door ARBO Centrum gekeurde zaken en/of voor zaken ten aanzien waarvan na de keuring wijzigingen door opdrachtgever of derden zijn aangebracht.

9.8 Al het door ARBO centrum ontwikkelde en/of samengestelde kennis/instructie materiaal dan wel ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of cursus, is op zorgvuldige wijze samengesteld. ARBO centrum is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

9.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ARBO centrum of zijn ondergeschikten.

 

Vrijwaring:

9.10 Behoudens in geval van opzet of bewuste roekloosheid van ARBO  centrum, vrijwaart opdrachtgever en/of deelnemer ARBO centrum voor eventuele aanspraken van derden, uit welke hoofde dan ook, terzake van vergoeding van schade, kosten of interesten, verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door of namens ARBO centrum.  

9.11 Indien ARBO centrum uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is opdrachtgever en/of deelnemer gehouden ARBO centrum zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht opdrachtgever en/of deelnemer in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is ARBO centrum, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en de schade aan de zijde van ARBO centrum en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van opdrachtgever en/of deelnemer.

 

Artikel 10. Geheimhouding

10.1 ARBO centrum verplicht zich alle door opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door ARBO centrum niet dan na voorafgaand overleg met opdrachtgever aan derden ter inzage worden gelegd, of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Eventuele door opdrachtgever en/of deelnemer aan ARBO centrum ter beschikking gestelde gegevens zullen door ARBO centrum vrijelijk bij de uitvoering van de opdracht kunnen worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11. Annulering

Cursus

11.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft ARBO centrum te allen tijde het recht om een cursus te annuleren en/of om een aanmelding niet te accepteren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van kosten en schade.

11.2 Annulering van een deelname aan een cursus door opdrachtgever of deelnemer kan slechts schriftelijk door opdrachtgever geschieden. Voor deze annulering geldt de regeling zoals omschreven in artikel 11.3 tot en met 11.14.

 

Annulering open inschrijving

11.3 Annulering kan kosteloos plaatsvinden tot vier weken voor aanvang van de cursus.

11.4 In geval van annulering twee tot vier weken voor aanvang van de cursus is 75% van de deelnamekosten verschuldigd.

11.5 In geval van annulering nul tot twee weken voor aanvang van de cursus is 100% van de deelnamekosten verschuldigd.  Dit geldt ook wanneer de deelnemer op de geplande opleidingsdag(en) niet verschijnt.

 

Verplaatsing
11.6 Het is mogelijk een open inschrijving tot 3 werkdagen voor aanvang van in de cursus te verplaatsen. De kosten van verplaatsen bedragen €50,- exclusief BTW. Nadat een cursus is verplaatst, gelden voorgaande annuleringvoorwaarden niet meer en geldt, dat als na een verplaatsing een annulering volgt, 100% van de deelnamekosten verschuldigd is.

 

Annulering groepstraining en incompany

11.7 Kan kosteloos plaatsvinden tot zes weken voor aanvang van de cursus.

11.8 In geval van annulering vier tot zes weken voor aanvang van de cursus is 50% van de factuurwaarde voor de betreffende cursus verschuldigd.

11.9 In geval van annulering twee tot vier weken voor aanvang van de cursus is 75% van de factuurwaarde voor de betreffende cursus verschuldigd.

11.10 In geval van annulering nul tot twee weken voor aanvang van de cursus is 100% van de factuur verschuldigd.

11.11 Een op verzoek van opdrachtgever op maat gemaakte cursus kan schriftelijk (tussentijds) worden beëindigd. Opdrachtgever is hierbij verplicht tot betaling van 100% van de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht dat tot het tijdstip van annulering/beëindiging is uitgevoerd, vermeerderd met 75% van de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd.

11.12 In geval van annulering door opdrachtgever komen de reeds gemaakte kosten voor een accommodatie voor rekening van opdrachtgever.

Verplaatsing
11.13 Het is mogelijk een groepstraining en/of incompany te verplaatsen tot 2 weken voor de aanvangsdatum van de training/cursus. De kosten van verplaatsen bedragen €400,-. Nadat een cursus is verplaatst, gelden voorgaande annuleringvoorwaarden niet meer en geldt, dat als na een verplaatsing een annulering volgt, 100% van de deelnamekosten verschuldigd is.  

 

Keuringen

11.14 Indien opdrachtgever, nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, wordt 30% van de orderprijs (inclusief BTW) als annuleringskosten in rekening gebracht, onverminderd het recht van ARBO centrum op volledige schadevergoeding. Annulering dient schriftelijk te geschieden.

 

Artikel 12. Keuringen blusmiddelen

Bij onderhoud en keuringen van blusmiddelen, EHBO koffers en AED’s moeten de certificerende instellingen en Raad van Accreditatie steekproefsgewijs mee kunnen komen voor een controle op de monteurs.


Artikel 13. Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die niet aan ARBO centrum kan worden toegerekend.  

13.2 ARBO centrum is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever, indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld of opzet en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

13.3 Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop ARBO centrum geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ARBO centrum niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van ARBO centrum, computer- en stroomstoringen, verkeersopstoppingen, slechte weersomstandigheden, diefstal, brand en stagnatie in levering van zaken door toeleveranciers worden daaronder begrepen.

13.4 ARBO centrum kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, is ARBO centrum gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan opdrachtgever.

13.5 Voor zoveel ARBO centrum ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is ARBO centrum gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 14. Ontbinding

14.1 ARBO centrum is indien de omstandigheden dat rechtvaardigen, bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst met directe ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien:

 1. opdrachtgever zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt;
 2. na het sluiten van de overeenkomst ARBO centrum ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt;
 3. opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
 4. opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, enig beslag op zijn goederen is gelegd of anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, tenzij opdrachtgever reeds genoegzaam zekerheid voor betaling heeft gesteld.

 

14.2 Voorts is ARBO centrum bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

14.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van ARBO centrum op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien ARBO centrum de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

14.4 ARBO centrum behoudt zich steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen. Voor zover dit hem kan worden toegerekend, is opdrachtgever verplicht de schade die ARBO centrum ten gevolge van de opschorting/ontbinding van de overeenkomst lijdt, te vergoeden.

14.5 Opdrachtgever maakt geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door ARBO centrum op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht. 

14.6 Opdrachtgever is bevoegd de overeenkomst op te schorten dan wel te ontbinden op de wijzen die de wet hem toekent. 

 

Artikel 15. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

13.1 De medewerkers van ARBO centrum en/of voor ARBO centrum werkzame personen zullen de door opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. ARBO centrum conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving

13.2 ARBO centrum verwerkt de door de opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van ARBO centrum. Opdrachtgever garandeert dat de betrokken van wie gegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door ARBO centrum.

 

Artikel 16. Partners

ARBO centrum is gerechtigd een cursus, een keuring of gedeelten daarvan door een door ARBO centrum geautoriseerde partner te laten verzorgen, in welk geval de overeenkomst tussen opdrachtgever en ARBO centrum en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

 

Artikel 17. Geschillen

Alle geschillen naar aanleiding van de tussen partijen gesloten overeenkomst zullen in eerste instantie worden beslist door de bevoegde rechter in de statutaire vestigingsplaats van ARBO centrum.

 

Artikel 18. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen ARBO Centrum en opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 19. Deponering

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel Utrecht onder nummer 62925202 d.d. 4 april 2023.

Benieuwd naar beschikbare data? Kijk dan direct verder

Ben je met 5 personen of meer? Dan is een incompany opleiding misschien iets voor jou.

Dat kan dan bij jullie op locatie, de instructeur komt dan op locatie de cursus afnemen. Wil je meer informatie of een gepaste offerte opvragen? Vul de velden hieronder in en we nemen zo spoedig mogelijk contact met je op.