Wat is een Slow Whoop?

Met de term slow whoop wordt een geluidssignaal aangeduid dat vaak als ontruimingssignaal wordt gebruikt. Dit geluidssignaal wordt op grote schaal toegepast in geval van brand of bij een eventuele bommelding. Doel van het signaal is om iedereen te alarmeren van een noodsituatie en ervoor te zorgen dat er meteen daaropvolgend een passende actie wordt ondernomen, nl. ontruiming van het gebouw.

Hoe wordt een slow whoop geactiveerd?

Een slow whoop geluid kan in werking worden gesteld door het afgaan van een alarminstallatie in geval van brand of bij andere noodsituaties in het bedrijfsgebouw of openbaar gebouw. Dit alarmsignaal kan echter ook handmatig geïnitieerd worden, bijv. door een bhv ‘er als er gecontroleerd is dat het brandalarm niet onnodig is afgegaan en het dus geen vals alarm betreft.

 

Het komt ook voor dat de alarmering met behulp van slow whoop automatisch in gang wordt gezet. Een daartoe aangestelde bhv ‘er weet wat er moet gebeuren om het slow whoop signaal weer uit te kunnen schakelen. Dit kan het geval zijn als de ontruiming al is geschied en er nacontrole plaats moet vinden om na te gaan of iedereen daadwerkelijk het gebouw heeft verlaten. Voor een betere communicatie onderling kan het signaal dan uitgezet worden. Ook in geval van vals alarm kan het signaal handmatig worden gestopt.

Welk geluid maakt een slow whoop?

Een slow whoop geluid is een duidelijk herkenbaar en goed hoorbaar geluidssignaal dat in een regelmatig tempo steeds herhaald wordt. Dit luide signaal waarschuwt de werknemers en alle aanwezigen binnen een gebouw dat er snel actie moet worden ondernomen om tot ontruiming van het gebouw over te gaan.

Wat moet er gebeuren bij een slow whoop?

Als er alarmering met behulp van een slow whoop signaal in werking treedt, is het van groot belang dat het scenario voor noodgevallen meteen uitgevoerd wordt. Dit betekent in de meeste gevallen dat het ontruimingsplan direct van kracht wordt, zonder dat dit door bepaalde personen aan de werknemer persoonlijk medegedeeld hoeft te worden via een communicatiemiddel als telefoon, mail of via een mondelinge mededeling. Het slow whoop signaal is namelijk uitsluitend voor noodgevallen bedoeld en dit noodsignaal heeft een voor iedereen duidelijke boodschap, nl. dat er iets ergs aan de hand is en dat er snel en adequaat op moet worden gereageerd. Dit houdt veelal in dat men zo rustig, maar tevens zo snel mogelijk het gebouw verlaat via de bekende vluchtroutes en zich naar buiten begeeft naar een vooraf daarvoor aangewezen verzamelplaats. Tevens volgt men zo goed mogelijk verdere instructies van een bhv ‘er op.

 

Een bhv’er is een verkorte term voor een bedrijfshulpverlener , die getraind is in het omgaan met noodsituaties en daartoe goed opgeleid is. Deze persoon is binnen de organisatie de aangewezen persoon om de nodige actie te ondernemen volgens een vastomlijnd protocol en de nodige instructies te geven die door de werknemers opgevolgd dienen te worden. Zodoende kan de ontruiming op een doeltreffende manier ten uitvoer worden gebracht zonder dat er paniek optreedt. Onder supervisie van een bhv ‘er, die het totaaloverzicht van de ontstane noodsituatie behoudt en de bevoegdheid heeft bevelen te geven, weet iedere werknemer precies op welke manier er gehandeld moet worden door de diverse instructies goed op te volgen.

Vooraf informeren over actie bij slow whoop

Als men binnen de organisatie op een goede manier aandacht besteedt aan kennisoverdracht over de toegepaste alarmering, zal de opvolging daarvan efficiënter kunnen plaatsvinden. Het is van groot belang voor een goed uitvoerbaar rampenplan dat de werknemers een regelmatig herhaalde training krijgen om zodoende goed voorbereid te zijn op een eventuele noodsituatie.

 

Kennis die up-to-date is en vers in het geheugen ligt, vormt de basis voor een adequaat en bekwaam handelen om een ontruimingsplan goed ten uitvoer te kunnen brengen. Als werknemers al eerder hebben geoefend met een rampenscenario, is dan een groot voordeel ten opzichte van minder goed getraind personeel. De kans dat een rampenoefening (of ook wel brandoefening genaamd) na het horen van een slow whoop geluid succesvol verloopt, neemt alleen maar toe met het verstrekken van duidelijke, uniforme instructies vooraf en met het daadwerkelijk oefenen van het rampenplan. Zorg dat de werknemers altijd vlot antwoord kunnen geven op de vraag van wat is een slow whoop en dat ze ook precies vervolgens precies weten wat te doen.

Belang van voldoende BHV‘ers binnen een bedrijf

De bedrijfshulpverleners, beter bekend als bhv ‘ers vervullen een belangrijke functie binnen een bedrijf. Ze zijn onmisbaar voor een goede en doeltreffende uitvoering van het rampenplan. Zij zijn ervoor opgeleid om op een bekwame manier op te treden als er een brandalarm of ander alarmeringssignaal afgaat. Ze zijn in staat om na te gaan of er daadwerkelijk iets aan de hand is of dat het loos alarm betreft. Ook kunnen zij localiseren waar het probleem zich precies voordoet en eventueel de uitvoering van het rampenplan daarop aanpassen en mogelijke vluchtroutes aanwijzen. Hiertoe hebben ze tijdens hun opleiding voldoende kennis opgedaan over het overzichtspaneel van de brandinstallatie.

 

Bhv ‘ers hebben de taak om te zorgen dat de werknemers nader geïnformeerd worden als dat nodig is en de werknemers op een rustige manier naar buiten te begeleiden, zonder dat er paniek uitbreekt of dat het een chaos wordt. Het voordeel dat een efficiënt rampenplan voor de werknemers en het bedrijf zelf kan opleveren als de nood aan de man is, maakt de nodige investering in een goede opleiding van bhv ‘ers meer dan waard! Een cursus BHV leert je werknermers om te gaan met noodsituaties en het overzicht te houden. Ook moet er aandacht zijn voor een goede verdeling van bhv ‘ers over de verschillende afdelingen binnen het gebouw, zodat er voldoende bedrijfshulpverleners zijn om de regie te houden over alle in gebruik zijnde ruimtes van de organisatie en over de daar aanwezige werknemers. 

 

Direct een BHV cursus inplannen?

Relevante artikelen voor jou