Bekijk hier onze
algemene voorwaarden

Wil jij onze algemene voorwaarden bekijken? Dit doe je hieronder.

ALGEMENE VOORWAARDEN – ARBO centrum.

Deze algemene voorwaarden dateren van mei 2018

Artikel 1. Definities

In het hiernavolgende wordt verstaan onder:

A. Opdrachtnemer: ARBO centrum

B. Opdrachtgever: elk bedrijf, elke instelling of elke particulier die met ARBO centrum onderhandeld over het verstrekken van een opdracht dan wel aanARBO centrum een opdracht heeft gegeven.

C. Opdracht: de opdracht van een opdrachtgever aan ARBO centrum tot het verzorgen van een cursus, al dan niet ten behoeve van het personeel van het betreffende bedrijf of instelling, de opdracht van opdrachtgever aan ARBO centrum tot het vervaardigen en leveren van kennis/instructie materiaal in welke vorm dan ook, alsmede de opdracht tot verrichting van diensten zoals advisering en detachering, alles in de ruimste zin van het woord.

D. Cursus(sen): een door ARBO centrum verzorgde cursus, training, her- en bijscholing, studie of themadag dan wel enige andere vorm van opleiding. Een cursus wordt in beginsel (mede) aangeduid met de naam “groepstraining” , “incompany” (een bijzondere vorm van groepstraining op locatie van opdrachtgever) of “open”.

E. Deelnemer: de particulier of de door opdrachtgever aangemeld persoon die deelneemt aan een door ARBO centrum verzorgde cursus.

F. Aanmelding: de inschrijving van een deelnemer, waarbij een overeenkomst tot het volgen van een cursus wordt aangegaan.

G. Kennis/instructie materiaal: Cursus, les- of instructiemateriaal, documentatie, dictaten, syllabi, oefenmaterialen of enig ander materiaal in welke vorm dan ook, dat voor uitvoering van een cursus of opdracht wordt gebruikt.

H. Website: de website van ARBO centrum www.ARBO centrum.nl

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle offertes en aanbiedingen van ARBO centrum en op alle door ARBO centrum gesloten overeenkomsten zijn onderhavige voorwaarden van toepassing voor zover daarvan niet bij schriftelijke overeenkomst is afgeweken.

2.2 Door Aanmelding of door het verstrekken van een opdracht aanvaarden deelnemer en opdrachtgever de toepasselijkheid van deze voorwaarden. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van opdrachtgever, hoe ook genaamd, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.3 Indien opdrachtgever zorgdraagt voor aanmelding van deelnemer, verplicht opdrachtgever zich jegens ARBO centrum deze algemene voorwaarden aan deelnemer bekend te maken en op te leggen. Opdrachtgever vrijwaart ARBO centrum voor alle claims van deelnemer, in het geval ARBO centrum jegens deelnemer geen beroep kan doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden wegens schending van opdrachtgever van voornoemde verplichtingen.

2.4 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen ARBO centrum en opdrachtgever zijn overeengekomen. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden mede verstaan iedere vorm van elektronische communicatie (bijvoorbeeld email of op de website).

2.5 in gevallen waarin deze algemene voorwaarden niet voorzien zal ARBO centrum een regeling treffen naar redelijkheid.

2.6 De (gehele of gedeeltelijke) ongeldigheid of onverbindheid van één of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid of verbindendheid van de overige bepalingen niet aan. Indien blijkt dat een bepaling ongeldig of onverbindend is, zullen ARBO centrum en opdrachtgever het ongeldige of onverbindende gedeelte vervangen door een bepaling die wel rechtsgeldig is en waarvan rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en strekking van de betreffende bepaling zo veel mogelijk overeenstemmen meet die van het ongeldige of onverbindende gedeelte van deze bepaling.

Artikel 3. Overeenkomsten

3.1 Aanmeldingen zijn voor ARBO centrum eerst bindend nadat ARBO centrum deze schriftelijk of telefonisch heeft bevestigd.

3.2 Wijzigingen van de opdracht door opdrachtgever binden ARBO centrum slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door ARBO centrum zijn aanvaard of voor zover ARBO centrum feitelijk met de uitvoering van de gewijzigde opdracht is begonnen.

3.3 Alle opgaven en /of vermeldingen met betrekking tot de diensten en producten, zoals de duur van de cursus, de omvang en technische uitvoering van het onderwijsmateriaal of andere werken, geschieden naar beste weten van ARBO centrum, doch kunnen redelijkerwijs afwijken.

 3.4 Fouten van geringe aard in het onderwijsmateriaal of andere door ARBO centrum vervaardigde werken, daaronder mede begrepen typografische fouten die geen consequenties voor de redactionele inhoud of de illustraties, grafieken e.d. van het materiaal hebben, kunnen geen reden zijn voor afkeuring van het product, weigering van de levering of wijziging van de overeengekomen tarieven.

Artikel 4. Tarieven

4.1 Alle cursustarieven en examengelden staan vermeld exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld. ARBO centrum is gerechtigd elke wijziging van het BTW tarief aan opdrachtgever en deelnemer door te berekenen. 

4.2 Afhankelijk van het niveau van de deelnemers, van tussentijdse aanpassingen van te behandelen leerstof en/of tussentijdse aanpassing aan de specifieke omstandigheden die tevoren redelijkerwijs niet waren voorzien, kan de werkelijke duur van de uitvoering van de opdracht of van de cursus korter of langer uitvallen dan door ARBO centrum was aangegeven.  ARBO centrum heeft het recht de tarieven naar eigen inzicht aan te passen aan de feitelijke situatie en/of omstandigheden. ARBO centrum informeert opdrachtgever of deelnemer over deze aanpassing.

4.3 Wijzigingen in of van een opdracht kunnen een aanpassing in de overeengekomen tarieven en/of de oorspronkelijke planning en levertijd tot gevolg hebben. Deze wijzigingen geven geen grond voor ontbinding.

Artikel 5. Levering, leveringstijd

5.1 Alle door ARBO centrum genoemde leveringstermijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan haar bekend waren en zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen doch zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2 ARBO centrum is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet meer verwezenlijkt kunnen worden vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen ARBO centrum en opdrachtgever zo spoedig mogelijk in overleg treden.

Artikel 6. Betaling

6.1 Facturen dienen in principe voor aanvang van de cursus te worden voldaan doch uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

6.2 Indien niet tijdig wordt betaald, is opdrachtgever of deelnemer in gebreke zonder dat een nadere ingebrekestelling noodzakelijk is.

 6.3 Opdrachtgever of deelnemer zijn, onverminderd hun overige verplichtingen, vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen, wettelijk rente verschuldigd.

6.4 Alle kosten die ARBO centrum moet maken om tot inning van het haar te geraken, komen voor rekening van opdrachtgever of deelnemer. Deze kosten worden geacht tenminste 10%, met een minimum van € 75,- van het te vorderen bedrag te bedragen.

6.5 ARBO centrum heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van een overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering voor ARBO centrum van de overeenkomst totdat zekerheid is verschaft en/of geheel of gedeeltelijke vooruitbetaling door ARBO centrum is ontvangen.

Artikel 7. Deelnemers, Lessen, Kennis / instructie materiaal

7.1 Toelating van een deelnemer op grond van het voldoen aan de door ARBO centrum verstrekte toelatingsnormen houdt nimmer de garantie in dat de deelnemer de cursus met succes zal doorlopen c.q. afronden. Indien een cursus wordt georganiseerd in samenwerking met een opdrachtgever wordt de selectie van deelnemers in principe aan de opdrachtgever overgelaten, waarbij deze zich zoveel mogelijk zal houden aan de door ARBO centrum te verstrekken toelatingsnormen.

7.2 ARBO centrum heeft het recht deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus verhinderen, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat iedere verplichting tot betaling van het cursusgeld onverlet.

7.3 Aan de hand van de opgegeven les data en lestijden wordt behoudens overmacht, strikt de hand gehouden. ARBO centrum is niet gehouden lessen te herhalen ten behoeve van deelnemers die verhinderd waren deze bij te wonen. De betaling van gemiste lessen blijft onverminderd verschuldigd. 

7.4 In principe worden geen duplicaten van kennis / instructie materiaal ter beschikking gesteld  ARBO centrum kan hierop naar eigen oordeel uitzonderingen maken in die gevallen waarin dit haar op grond van bijzondere omstandigheden billijk voorkomt, in welk geval de duplicaten tegen betaling zullen worden verstrekt.

7.5 Opdrachtgever verplicht zich werknemers van ARBO centrum die in het kader van de overeenkomst werkzaamheden op het terrein van opdrachtgever (gaan) verrichten vooraf te informeren over mogelijke gevaren die de activiteiten van het bedrijf van opdrachtgever met zich mee kunnen brengen. Voorts dient ARBO centrum, althans haar werknemer(s), voldoende op de hoogte te worden gesteld van de maatregelen die opdrachtgever heeft getroffen ter vermindering van voornoemde gevaren en ter voorkoming van ongelukken.

Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

8.1 Het auteursrecht en/of elk ander intellectueel eigendomsrecht op het door ARBO centrum vervaardigde kennis / instructiemateriaal of enig ander werk voortvloeiend of verband houdend met een opdracht of cursus, berust bij ARBO centrum tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8.2 Opdrachtgever en deelnemer mogen al het door ARBO centrum vervaardigde en/of ter beschikking gestelde kennis / instructiemateriaal of enig ander werk enkel ten eigen behoeve gebruiken. Het geheel of gedeeltelijk verveelvoudigen en/of openbaar maken door middel van druk, fotokopie, microfilm, beeldplaat, magnetische schijf of band, opslag in een voor derden toegankelijk raadpleegsysteem, of op welke andere wijze dan ook elektronisch, mechanisch of anderszins, alsmede het aan derden afstaan, verkopen of op enige andere wijze geheel of gedeeltelijk ter beschikkingstellen van enig kennis / instructie materiaal of werk, is zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ARBO centrum niet toegestaan.

Artikel 9. Aansprakelijkheid bedrijfsgegevens

9.1 De aansprakelijkheid van ARBO centrum, waaronder mede begrepen de wettelijke aansprakelijkheid voor haar personeelsleden en voor door haar ingeschakelde derden, voor vermogens- en immateriële schade, inclusief gevolgschade, waarvan het ontstaan aan  ARBO centrum toerekenbaar is, is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

9.2 ARBO centrum aanvaardt nimmer aansprakelijkheid voor schade aan (persoonlijke) eigendommen van deelnemer of opdrachtgever.

9.3 Al het door ARBO centrum ontwikkelde en/of samengestelde kennis/instructie materiaal dan wel ander werk voortvloeiend uit of verband houdend met een opdracht of cursus, is op zorgvuldige wijze, naar beste weten samengesteld. Evenwel kan ARBO centrum op geen enkele wijze instaan voor de juistheid en volledigheid ervan. ARBO centrum aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde materialen en werken.

9.4 In geval van ontwikkeling en/of samenstelling van kennis/instructie materiaal of andere werken naar tekeningen, modellen of andere aanwijzingen in de ruimste zin des woords van opdrachtgever ontvangen, neemt opdrachtgever de volle verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid op zich dat door de vervaardiging van het materiaal of de andere werken geen intellectueel eigendomsrecht van derden wordt aangetast dan wel enig ander recht wordt geschonden. Opdrachtgever zal ARBO centrum tegen alle aanspraken van derden uit dien hoofde vrijwaren.

9.5 ARBO centrum verplicht zich alle door opdrachtgever verstrekte bedrijfsgegevens zorgvuldig te bewaren. Deze gegevens zullen door ARBO centrum niet dan na voorafgaand overleg met opdrachtgever aan derden ter inzage of voor gebruik worden afgegeven dan wel worden gepubliceerd. Eventuele door opdrachtgever en/of deelnemer aan ARBO centrum ter beschikking gestelde gegevens zullen door ARBO centrum vrijelijk bij de uitvoering van de opdracht kunnen worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 10. Annulering

10.1 Bij onvoldoende aanmeldingen voor een cursus heeft ARBO centrum te allen tijde het recht een cursus te annuleren en een aanmelding niet te accepteren zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade of kosten.

10.2 Annulering van een deelname aan een cursus door opdrachtgever of deelnemer kan slechts schriftelijk geschieden. Voor deze annulering geldt de navolgende regeling:

Open inschrijving:

Annulering:

  • Kan kosteloos plaatsvinden tot één maand voor aanvang van de cursus.
  • Volledige betaling is verschuldigd indien minder dan één maand voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd. Ook geldt dit wanneer de deelnemer op de geplande opleidingsdag(en) niet verschijnt.

Verplaatsing:
Het is mogelijk een open inschrijving, tot 3 werkdagen voor aanvang, te verplaatsen. De kosten van verplaatsen bedragen €40,- ex BTW. Wanneer gekozen wordt om te verplaatsen, vervallen daarbij de annuleringsvoorwaarden.

Groepstraining en in-company:

Tenzij een cursus is overeengekomen in combinatie met de vervaardiging van de cursus of kennis/instructie materiaal in welk geval lid 3 van dit artikel van toepassing is,
Annulering:

  • Kan kosteloos plaatsvinden tot zes weken voor aanvang van de cursus.
  • Vanaf zes weken tot twee weken voor aanvang is de helft van de vergoeding voor de betreffende cursus verschuldigd.
  • Volledige vergoeding is verschuldigd indien minder dan twee weken voor aanvang van de cursus wordt geannuleerd.

Verplaatsing:
Het is mogelijk een groepstraining en/of incompany te verplaatsen tot 14 werkdagen voor de aanvangsdatum. De kosten van verplaatsen bedragen €400,-. Wanneer gekozen wordt om te verplaatsen, vervallen daarbij de annuleringsvoorwaarden.

10.3 Opdrachtgever is gerechtigd een overeenkomst, niet enkel betreffende de verzorging van een cursus, bij aangetekend schrijven tussentijds te beëindigen. Opdrachtgever is hierbij verplicht tot betaling van 100% van de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht dat inmiddels tot het tijdstip van beëindiging was uitgevoerd, vermeerderd met 75% van de factuurwaarde van het gedeelte van de opdracht dat in de zes weken na beëindiging zou worden uitgevoerd.

Artikel 11. Keuringen blusmiddelen

Bij onderhoud blusmiddelen moeten de certificerende instellingen en Raad van Accreditatie steekproefsgewijs mee kunnen komen voor een controle op de monteurs.

Artikel 12. Overmacht

Indien naar het redelijk oordeel van ARBO centrum een overmacht situatie daartoe aanleiding geeft, heeft zij het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, dan wel de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk op te schorten, zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn. Eventueel door opdrachtgever vooruitbetaalde gelden zullen door ARBO centrum in dat geval naar rato worden terugbetaald, na aftrek van 20% van de totale factuurwaarde als vergoeding voor de door ARBO centrum reeds gemaakte kosten. Als het reeds betaalde minder dan 20% van de totale factuurwaarde bedraagt, vindt geen restitutie plaats. Indien de overmacht een bepaalde cursusbijeenkomst betreft, zal ARBO centrum voor zover mogelijk een andere tijd of dag voor het houden van deze bijeenkomst trachten vast te stellen, dan wel het gehele cursusprogramma een tijdseenheid opschuiven.

Artikel 13. Ontbinding

ARBO centrum kan zonder uit hoofde daarvan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, bij aangetekend schrijven met onmiddellijke ingang en zonder gerechtelijke tussenkomst de overeenkomst met opdrachtgever ontbinden indien:

A. Opdrachtgever surseance van betaling of zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een akkoord buiten faillissement aanbiedt, of op enig onderdeel van zijn vermogen beslag wordt gelegd;

B. Opdrachtgever zijn activiteiten staakt, ophoudt zijn statutaire doel na te streven, tot liquidatiebesluit, anderszins zijn rechtspersoonlijkheid verliest;

C. Opdrachtgever of deelnemer één of meer verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, en hij deze nalatigheid niet binnen 30 dagen na door  ARBO centrum bij aangetekende brief hiertoe gemaand te zijn, heeft opgeheven. Het hiervoor bepaalde laat onverlet de overige aan ARBO centrum rechtens toekomende bevoegdheden, zoals die tot het vorderen van nakoming en/of schadevergoeding.

Artikel 14. Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

13.1 de medewerkers van ARBO centrum en/of voor ARBO centrum werkzame personen zullen de door opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.ARBO centrum conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving

13.2 ARBO centrum verwerkt de door de opdrachtgever en/of deelnemer verstrekte persoonsgegevens in overeenstemming met de privacy policy van ARBO centrum. Opdrachtgever garandeert dat de betrokken van wie gegevens worden verstrekt zijn geïnformeerd over de verwerking van hun gegevens door ARBO centrum.

Artikel 15. Partners

ARBO centrum is gerechtigd een cursus of een gedeelten daarvan door een door ARBO centrum geautoriseerde partner te laten verzorgen, in welk geval de overeenkomst tussen opdrachtgever en ARBO centrum en deze Algemene Voorwaarden onverkort van toepassing blijven.

Artikel 16. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

De algemene Voorwaarden kunnen door ARBO centrum worden gewijzigd. Bekendmaking vind plaats door een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algehele kennisgeving op de website. Op de website staan telkens de actuele, thans van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden vermeldt.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle met ARBO centrum gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen worden gebracht voor de bevoegde rechter, voor zover opdrachtgever of deelnemer niet binnen één maand nadat ARBO centrum zich op deze bepaling heeft beroepen, te kennen heeft gegeven dat zij het geschil aan de volgens de wet bevoegd verklaarde rechter wenst voor te leggen. Bovenstaande algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Benieuwd naar beschikbare data? Kijk dan direct verder