Wie zijn we?  

naam:             ARBO opleidingscentrum B.V.
telefoon:        088-1230888;
e-mail:            info@arbocentrum.nl;
website:         www.arbocentrum.nl
postadres:     Galvanistraat 14-1, 6716 AE Ede.

 

Onze Missie:

 

ARBO centrum zet zich in om veiligheid onderdeel te maken van het denken en handelen van mens en organisatie. ARBO centrum doet dit onder andere door:

 • Het verzorgen van voor iedereen toegankelijke preventieve veiligheidsopleidingen en vakspecifieke trainingen met een goede prijs / kwaliteitsverhouding.
 • Het verzorgen van voor iedereen toegankelijke trainingen adequaat handelen bij calamiteiten met een goede prijs / kwaliteitsverhouding.
 • Het vergroten van de aandacht voor veiligheid door te wijzen op incidenten en te informeren over de betreffende wet- en regelging via onder andere sociale media en direct marketing
 • Het ontzorgen van organisaties met het in kaart brengen van risico’s en het adviseren over te nemen veiligheidsmaatregelen.
 • Het stimuleren en aanzetten van mensen tot het op peil brengen en houden van een zo hoog mogelijk niveau van veiligheidskennis en praktische vaardigheden, waarbij waar mogelijk uitgegaan wordt van een zo realistisch mogelijke setting
 • Het periodiek uitvoeren en van controles en inspecties van hulpmiddelen, alsmede het verkopen van deze hulpmiddelen

 

Waarom dit statement?

 

We zijn ervoor verantwoordelijk om je persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. We moeten daarbij voldoen aan de eisen van de privacyregelgeving. We willen transparant zijn over de soorten gegevens die we verwerken, de doelen voor de verwerking, met wie we gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van je eigen gegevens. In dit Privacy-statement informeren we je hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan contact met ons op.

 

1.Soorten gegevens

 

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van jou:

 • contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, en emailadres;
 • leeftijd, geslacht;
 • gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen we om een kopie van een identiteitsbewijs);
 • gegevens over beroep en werkgever;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld gezondheid (in sommige gevallen);
 • gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten (indien relevant);

 

Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen we dat uiterst zorgvuldig, en doorgaans alleen met je toestemming.

 

2.Doelen van de verwerking van gegevens

 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens gericht op de o.a. de volgende activiteiten in onze onderneming:

 • het (laten) beheren van onze relatie met (potentiële) klanten en (website) bezoekers;
 • het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand;
 • het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten; 
 • het uitvoeren van (gerichte) marketing­ en promotieactiviteiten om een relatie met een (potentiële) klant  tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.

 

3.Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

 

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • het uitvoeren van een overeenkomst  (bijvoorbeeld een training);
 • het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust,
 • de uitdrukkelijke toestemming die je hebt gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kun je altijd weer intrekken;
 • voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via eventueel direct-marketing en/of profilering gericht op marketing.

 

4.Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens

 

Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover we deze nodig hebben. Gegevens die we noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren we in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst.

 

Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 

5.Informatie, wijziging en bezwaar

 

Je hebt specifieke rechten ten aanzien van de verwerking van jouw persoonsgegevens. Hierover kun je altijd contact met ons opnemen.

 

Dat geldt zeker ook voor de volgende onderwerpen:

 • of wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • de manier waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken;
 • inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • bezwaren tegen het verwerken van jouw persoonsgegevens;
 • aanpassing van jouw persoonsgegevens als deze (mogelijk) onjuist zijn verwerkt;
 • beperking en verwijdering (wissen) van jouw persoonsgegevens;
 • overdracht van jouw persoonsgegevens aan jezelf of aan een andere organisatie op jouw verzoek;
 • overleg met onze gegevensverantwoordelijke te bereiken via info@arbocentrum.nl;
 • vragen over de inhoud van dit Privacy statement.

 

Let op: het kan zijn dat we niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is zullen we je dit gemotiveerd laten weten. 

 

6.Beveiliging van jouw gegevens

 

Wij hebben adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om jouw persoonsgegevens te beveiligen.

 

7.Verstrekken van gegevens aan derden

 

Wij verstrekken jouw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Dat mogen we wel doen als je ons daarvoor toestemming hebt gegeven, als we daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak, of als zo’n de verstrekking ten dienste staat van onze doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.

 

Voor de uitvoering van onze bedrijfsvoering en afhankelijk van de verleende diensten aan je verstrekken wij jouw persoonsgegevens mogelijk wel aan partijen die gegevens onder onze zeggenschap en verantwoordelijkheid verwerken, zoals onze ICT-­dienstverlener of ons (direct) marketingbureau

 

Externen partijen die de persoonsgegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken, doen dit uitsluitend voor doelen en onder voorwaarden die wij met hen hebben afgesproken. Dit leggen we vast in schriftelijke overeenkomsten.

 

8.Wijzigingen van de Privacy statement

 

Het kan voorkomen dat we dit Privacy statement in de toekomst  wijzigen. Op onze website vindt je steeds het meest actuele statement.

 

9.Klachtrecht

 

Bent je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan in ieder geval contact met ons op.

 

Je kunt ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Kijk daarvoor op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl. 

Benieuwd naar beschikbare data? Kijk dan direct verder